Terms

Sprzedawca

ANNA WÓJCIK - ART IS HARD

Przedsiębiorca: Anna Wójcik

NIP: 9191736158

REGON: 383455809

e-mail: [email protected]

tel: 791-998-559

Dane bankowe:

mBank
Numer rachunku: 46 1140 2004 0000 3102 7882 7150

Ogólne warunki handlowe ANNA WÓJCIK -ART IS HARD oraz pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia

1. Informacje ogólne

ANNA WÓJCIK – ART IS HARD, zwana dalej „ART. IS HARD”, prowadzi pod adresem internetowym https://art-is-hard.com Internetową Galerię swoich autorskich obrazów.

ART IS HARD jest właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić obrazy.

Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy ART IS HARD a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między ART IS HARD oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez ART IS HARD.

Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

2. Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez ART IS HARD w Internecie lub innych mediach obrazy, oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez ART IS HARD formularze zamówień online, dostępny w serwisie https://art-is-hard.com.

 2. Produkty ART IS HARD sprzedawane są również poza serwisem https://art-is-hard.com. ART IS HARD zastrzega sobie prawo oferowania tego samego produktu w różnych cenach w zależności od portalu sprzedażowego. Wynika to z konieczności poniesienia opłat prowizyjnych oraz innych tego typu opłat wymaganych przez dany sklep online.

 3. Obrazy malowane na zamówienie, zgodne ze wzorem obrazu dostępnego na stronie https://art-is-hard.com lub według indywidualnych potrzeb klienta nie podlegają zwrotom.Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość powstania różnic miedzy oryginałem a produktem końcowym, wynikające z faktu tworzenia dzieła ręcznie oraz wynikających z charakterystyki niektórych technik malarskich.

 4. Wszystkie ceny podane są bez kosztów wysyłki.

 5. Obrazy malowane ręcznie wykonywane są różnymi technikami oraz na różnych powierzchniach, w tym: na podobraziach malarskich, płytach mdf, plexiglass.

 6. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi/poczcie.

 7. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta.

 8. Wraz z dokonywanymi zmianami serwisu https://art-is-hard.com wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

 9. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Płatność

 1. Płatność przelewem na konto bankowe.

 2. Płatność przy odbiorze paczki, tzw. „przesyłka za pobraniem”.

 3. Płatność gotówka możliwa wyłącznie przy odbiorze osobistym.

 4. Płatności za obrazy na zamówienie należy dokonywać w formie przedpłaty lub w innej formie zaakceptowanej uprzednio przez ART IS HARD.

 5. ART IS HARD zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 6. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.

4. Dostawa

 1. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, ART IS HARD zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez ART IS HARD pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.

 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej https://art-is-hard.com.

 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.

 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

5. Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną z ART IS HARD

 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować ART IS HARD

 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

 2. ART IS HARD udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci (min. Facebook, Instagram). ART IS HARD stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron i nie traktuje tych stron, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (najlepiej drogą mailową na adres [email protected]) oraz odesłali towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (formularz można pobrać ze strony UOKiK).

  Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towaru.

  e-mail: [email protected]

  tel: 791-998-559

 2. Skutki odstąpienia od umowy.

  Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot zawarciu umowy kupna/sprzedaży. Towar musi zostać odesłany w nienaruszonym stanie, bez wad i śladów użytkowania.

  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z używania go w zakresie wykraczającym poza konieczność sprawdzenia jego cech i funkcjonowania.

  Do zatwierdzenia zwrotu niezbędne jest odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura).

  Po zatwierdzeniu zwrotu towaru, w stanie nie wykazującym wad i śladów użytkowania ART IS HARD zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (za wyjątkiem kosztów wysyłki). Zwrotu płatności ART IS HARD dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

  Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy obrazów malowanych na zamówienie, według specyfikacji podanych przez konsumenta (wielkość płótna, kolor, technika wykonania).

8. Rękojmia

 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym klient otrzymał dany towar.

 2. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, klient powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli klient nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 3. Klient zobowiązuje się w przeciągu dwóch tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru, uzupełniając korespondencję o zdjęcia wad produktu.

 4. ART IS HARD może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

 5. ART IS HARD nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. Należy pamiętać, że wszystkie monitory komputera wyświetlają kolory inaczej, dlatego obraz może nieznacznie różnić się kolorem od obrazu widocznego na ekranie. Zaleca się również zmierzenie obrazu przy użyciu podanych na stronie wymiarów oraz nie sugerowanie się zdjęciami obrazów w aranżacjach. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 6. Do wykonania oferowanych przez ART IS HARD produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży artystycznej. W przypadku mediów malarskich oraz produktów wykorzystanych w procesie tworzenia odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Na życzenie klienta ART IS HARD udostępni listę półproduktów wykorzystanych do stworzenia konkretnego dzieła.

 7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec ART IS HARD.

9. Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością ART IS HARD do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

 2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością ART IS HARD, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością ART IS HARD przez osoby trzecie.

 4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością ART IS HARD możliwe jest za wcześniejszą zgodą ART IS HARD.

 5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru ART IS HARD . Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

10. Odstąpienie

 1. ART IS HARD ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań ART IS HARD nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

 2. Niezależnie od roszczeń ART IS HARD o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

11. Karta prezentowa

 1. Karta prezentowa https://art-is-hard.com ma formę pliku pdf do wydruku. Każda karta zawiera następujące informacje: unikalny kod prezentowy, datę ważności karty oraz wysokość kwoty za którą właściciel karty może nabyć produkty w sklepie https://art-is-hard.com.

 2. Wartość karty prezentowej jest zgodna z kwotą za jaką została zakupiona.

 3. Okres ważności karty to 3 miesięcy od dnia zakupu.

 4. Karty, których termin ważności upłynął, nie będą honorowane.

 5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.

 6. Wydawca karty ART IS HARD, nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karty lub niepoprawne jej użycie.

 7. Karta prezentowa może zostać wykorzystana na zakup dowolnych produktów na stronie https://art-is-hard.com , za zgodą ART IS HARD również tych dostępnych na zamówienie.

 8. Karta prezentowa jest jednorazowego użytku, kwota niewykorzystana przy zakupie nie podlega zwrotowi.

 9. Jeśli wartość zakupionych produktów przewyższa wartość karty prezentowej, klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę.

 10. Produkty zakupione przy wykorzystaniu karty prezentowej podlegają zasadom postępowania zawartym w regulaminie https://art-is-hard.com (np. dot. prawa do reklamacji i zwrotu). W przypadku zwrotu produktu zakupionego przez kartę promocyjną, nie zwraca się klientowi gotówki, lecz wydaje się nową kartę prezentową o wartości zwróconego produktu.

 11. Nabywca karty oraz jej właściciel mają obowiązek zapoznać się z regulaminem serwisu https://art-is-hard.com oraz dokonywać zakupów według jego zasad.

 12. Karta prezentowa wysyłana jest w formie pdf na wskazany przez klienta adres mailowy oraz jako kopia maila do nabywcy karty.

12. Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez ART IS HARD produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów ART IS HARD .

 2. Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki).

 3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie ART IS HARD, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są - jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 4. ART IS HARD zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

 5. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą ART IS HARD wraz z podaniem nazwy sklepu https://art-is-hard.com

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)..

13. Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres mailowy sprzedawcy: [email protected]

14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.