Polityka Prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie Galerii ART IS HARD, dostępnym na stronie https://art-is-hard.com . Korzystanie z serwisu https://art-is-hard.com jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i Regulaminu Galerii ART IS HARD.

Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ART IS HARD w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, korespondencji z ART IS HARD oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu https://art-is-hard.com są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administrator danych osobowych ANNA WÓJCIK -ART IS HARD, ul. Grzegórzecka 7720, 31-559 Kraków, NIP 643-16-20-236 adres email [email protected] (dalej „ART IS HARD” lub „https://art-is-hard.com”) jest administratorem w rozumieniu RODO. Oznacza to, że ART IS HARD ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 2. Odbiorcy danych osobowych. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting serwisu https://art-is-hard.com, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych oraz operatorzy płatności. Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Sposób gromadzenia danych osobowych. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu https://art-is-hard.com są przekazywane ART IS HARD bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu https://art-is-hard.com. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 4. Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

  Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 5. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ART IS HARD zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 6. Zakres przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem serwisu https://art-is-hard.com . Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

  Prawnie uzasadnionym interesem ART IS HARD jest prowadzenie marketingu własnych usług. ART IS HARD zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam dzięki działalności związanej ze stroną. Dotyczy to informacji odnoszących się bezpośrednio ART IS HARD (np. zmiany, wewnętrzne promocje, zmiany oferty) oraz niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).

  Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

  Poniżej opisaliśmy najczęstsze działania na danych osobowych oraz rodzaj danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług ART IS HARD.

  Formularz Zamówienia: Administrator przetwarza dane Kupującego podane w formularzu zamówienia. Takie dane obejmują imię i nazwisko Kupującego, numer telefonu, jego adres email oraz adres do wysyłki zamówienia. W przypadku zakupu przez firmę: dane firmowe (nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail, NIP, KRS). Administrator przetwarza także numer rachunku bankowego Sprzedającego tylko i wyłącznie celu rozliczeniowym.

  Transakcje: ART IS HARD w ramach serwisu https://art-is-hard.com może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy sprzedaży.

  Dane gromadzone przez stronę https://art-is-hard.com jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP.

  Konkursy: Dane osobowe Użytkowników (w szczególności dane kontaktowe), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez ART IS HARD do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

  Akcje promocyjne: Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez ART IS HARD zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z daną promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

  Inne: Klikając w linki zamieszczone w serwisie https://art-is-hard.com możesz zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż ART IS HADR. Strony te lub serwisy znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą ART IS HARD. Proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te strony lub serwisy np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

 7. Cookies. ART IS HARD może gromadzić w ramach usług serwisu https://art-is-hard.com dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

  Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 8. Wykorzystanie zgromadzonych danych ART IS HARD przetwarza, w szczególności zbiera, przechowuje, analizuje itp. dane osobowe Użytkowników serwisu https://art-is-hard.com w następujących celach:

  • aby zapewnić obsługę konta i transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

  • aby umożliwić pełne korzystanie z serwisu https://art-is-hard.com, w tym zwierania umowy sprzedaży;

  • aby kontaktować się z Użytkownikami, w tym, w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

  • aby zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu ART IS HARD oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

  • aby obsługiwać reklamacje w serwisie https://art-is-hard.com;

  • aby prowadzić marketing bezpośredni własnych usług;

  • aby obsługiwać kierowane do ART IS HARD prośby Użytkowników;

  • aby organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

  • aby móc wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

  • aby zapewnić obsługę usług płatniczych oraz wykonanie płatności z tytułu transakcji w serwisie https://art-is-hard.com.

 9. Bezpieczeństwo. Wszystkie zbierane przez ART IS HARD dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 10. Zmiana postanowień. W razie konieczności ART IS HARD może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 11. Dane kontaktowe. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: [email protected]